esomeprazol doctissimo €51.87

Stanovy hnutí
Občané pro Budějovice

 

I.
Název a sídlo

„Občané pro Budějovice“ je název politického hnutí (dále jen „Hnutí“). Hnutí může používat zkratku
„HOPB“. Hnutí sídlí na adrese Riegrova 1804/11, 370 01 České Budějovice.

 

II.
Programové cíle

Hnutí bude usilovat o naplnění těchto programových cílů v následujících oblastech:

1. Občan a samospráva: efektivní, vstřícný a komunikující městský úřad, zjišťování názorů veřejností městským úřadem, podpora neziskové sféry.
2. Strategický rozvoj: princip trvalé udržitelnosti využití fondu města a minimalizace zásahů do okolní
krajiny, víceúčelovost a rozmanitost městských zón.
3. Životní prostředí: ochrana a tvorba životního prostředí města jako cesta omezování zdrojů dopravního, hlukového, odpadového a jiného znečištění, ekologická informovanost a výchova.
4. Doprava: tvorba funkčního integrovaného systému dopravy a dopravní infrastruktury navázané na nadregionální komunikační skelet.
5. Památky, turistický ruch: živé historické centrum města, soužití bydlení, služeb, podnikání a netradičních kulturních aktivit, využití atraktivity Českých Budějovic a okolí.
6. Kultura a sport: podpora kultury a sportu jako přirozených občanských aktivit, využití sportu a kultury jako prevence škodlivých společenských jevů.
7. Vzdělávání: podpora široké nabídky veřejného i soukromého vzdělávání, využití moderních komunikačních technologií.
8. Bydlení: podpora projektů určených k bydlení, které budou realizovány jinými než veřejnými zdroji, rezerva startovních a sociálních bytů v majetku města.
9. Finance: vyrovnané městské finance, snižování zadlužení města.
10. Vnější vztahy: spolupráce měst v regionu, efektivní využití zahraničních vztahů, využití zdrojů financování z Evropské unie.

 

III.
Práva a povinnosti členů Hnutí

1. Členem Hnutí (dále také jen člen) mohou být fyzické osoby starší 18 let. Členem se fyzická osoba stává jednomyslným schválením její písemné přihlášky Radou. Členství lze ukončit písemným oznámením Radě ke dni doručení tohoto oznámení.

2. Prvními členy Hnutí se stávají členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru se stávají členy Hnutí dnem doručení sdělení ministerstva vnitra o registraci Hnutí pověřenému členu přípravného výboru. K jejich členství není potřeba schválení Radou.

3. Členové mají právo:
– volit do orgánů Hnutí a být do nich voleni
– účastnit se shromáždění členů a rozhodovat na něm
– na přístup ke všem písemnostem, které se týkají Hnutí

4. Členové mají povinnost:
– dodržovat tyto stanovy
– dodržovat rozhodnutí orgánů Hnutí
– jednat v souladu s programovými cíli Hnutí
– platit členské příspěvky

5. Člen může být z Hnutí vyloučen rozhodnutím shromáždění členů. K vyloučení může dojít pouze, pokud člen svým jednáním opakovaně i přes písemné upozornění Radou porušuje povinnosti člena.

 

IV.
Registrovaní příznivci hnutí

1. Registrovaným příznivcem je osoba, která není členem Hnutí, ale podporuje ho a má zájem podílet se na činnosti Hnutí. Registrovaným příznivcem hnutí se osoba stává schválením přihlášky radou Hnutí prostou většinou hlasů.

2. Registrovaní příznivci mají právo:

– účastnit se shromáždění Hnutí, nemohou však hlasovat ani být voleni do orgánů hnutí
– být navrženi Hnutím do zastupitelských sborů a poradních orgánů těchto sborů (komise, výbory)

3. Registrovaní příznivci mají povinnost:
– dodržovat tyto stanovy
– dodržovat rozhodnutí orgánů Hnutí
– jednat v souladu s programovými cíli Hnutí

4. Registrovaným příznivcem Hnutí přestává být osoba po doručení písemného oznámení o ukončení spolupráce s Hnutím nebo rozhodnutím Rady.

 

V.
Organizační jednotky

Hnutí nezřizuje žádné organizační jednotky.

 

VI.
Orgány Hnutí

1. Shromáždění členů
– je nejvyšším orgánem Hnutí
– schází se nejméně jednou za 12 měsíců. Shromáždění svolává Předseda Hnutí. Předseda je povinen shromáždění svolat, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 členů.
– volí a odvolává osoby ze všech orgánů Hnutí, volí Předsedu a Místopředsedu Hnutí
– schvaluje členské příspěvky a jejich výši
– rozhoduje o změně stanov, vyloučení člena Hnutí, zániku Hnutí či o jakékoliv další otázce, jejíž rozhodnutí si vyhradí
– volí, odvolává, schvaluje a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
– je usnášeníschopné, účastní-li se schůze nejméně nadpoloviční většina všech členů. Nebude-li shromáždění usnášeníschopné, koná se náhradní shromáždění do jednoho měsíce. Náhradní shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se schůze nejméně 1/3 všech členů.
– schvaluje návrh Rady na nominace do zastupitelských sborů a poradních orgánů těchto sborů (komise, výbory)

2. Rada
– je výkonným orgánem Hnutí, který plní veškerou agendu Hnutí v mezích těchto stanov a usnesení Shromáždění členů.
– má sedm členů, členem Rady je vždy Předseda a Místopředseda
– se schází podle potřeby na základě svolání kterýmkoliv členem Rady
– rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Rady
– je usnášeníschopná, účastní-li se schůze Rady nejméně pět členů Rady
– jednání Rady se mohou s hlasem poradním účastnit členové Parlamentu ČR, kteří jsou členy Hnutí nebo
byli Hnutím do těchto orgánů nominováni
– Rada pravidelně informuje členy hnutí o své činnosti na nejbližším shromáždění členů

3. Předseda
– je statutárním orgánem Hnutí, který vystupuje za Hnutí na veřejnosti a jedná za něj v právních vztazích, to vše v mezích těchto stanov, usnesení Shromáždění členů a Rady. Předseda může pověřit částmi své pravomoci jiné osoby.

4. Místopředseda
– místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu v době nepřítomnosti předsedy, anebo v rozsahu plné moci udělené mu předsedou hnutí.

5. Rozhodce
– je rozhodčím orgánem Hnutí, který rozhoduje a urovnává spory mezi členy Hnutí a spory mezi jednotlivými orgány Hnutí
– jedná pouze na základě písemného podnětu od člena nebo orgánu Hnutí. Před rozhodnutím musí Rozhodce dát prostor pro vyjádření všem stranám sporu. Jednání Rozhodce se může účastnit každý člen Hnutí. Ze svého jednání pořizuje Rozhodce zápis. Rozhodnutí Rozhodce musí vždy obsahovat odůvodnění.

6. Revizor
– je revizním orgánem Hnutí, který kontroluje, zda Hnutí hospodaří s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a v souladu s rozhodnutím orgánů Hnutí.
– jedná pouze na základě písemného podnětu člena nebo orgánu Hnutí. Po obdržení písemného podnětu
provede Revizor šetření, jehož výsledkem je stanovisko k podnětu. Ve stanovisku Revizor sdělí, zda
považuje výhrady uvedené v podnětu za oprávněné, příp. doporučí Shromáždění nebo Radě opatření k nápravě.

 

VII.
Způsob jednání statutárních orgánů

Jednat a podepisovat jménem Hnutí Je oprávněn Předseda, případně jím ve stanoveném rozsahu písemně pověřený člen Rady Hnutí, a Místopředseda. Podepisují se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu Hnutí, jménu a funkci jednajícího připojí svůj podpis a otisk razítka Hnutí.

 

VIII.
Zásady hospodaření

Příjmy Hnutí tvoří členské příspěvky, dary a dotace. Výdaje Hnutí jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Hnutí uvedených v článku II. těchto stanov. Za hospodaření Hnutí odpovídá Rada.

 

XI.
Způsob naložení s majetkovým zůstatkem

V případě zrušení Hnutí se majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků, převede na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům Hnutí a jež se zabývá neziskovou činností. Tuto právnickou osobu určí Shromáždění.

 

 


POZNÁMKA: Politické hnutí Občané pro Budějovice vzniklo 22. 7. 2010, kdy bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR. Poslední úprava stanov (změna sídla hnutí) byla zaregistrována ministerstvem 2. 2. 2022 (stanovy v pdf).