nexium está cubierto por Medicare €86.93

Chceme moderní a úspěšné město.
Město, které pečuje o své obyvatele.
Město, kde chcete založit rodinu, pracovat a podnikat.
Město, které nabízí nové příležitosti.
Město, které má ambici stát se vzorem i pro ostatní.
Město s kvalitním veřejným prostorem, bohatou kulturou,
dobrými školami a pestrou nabídkou pro sport a volný čas.
Město chytrých řešení.

Jak toho chceme dosáhnout? 

Představujeme vám naše Desatero pro úspěšné Budějovice:

1) Dostupné bydlení

 • Jak jsme na tom teď: Dostupné bydlení ve městě chybí. Poptávka dalece převyšuje nabídku, a Budějovice jsou tak aktuálně jedním z nejdražších měst v republice. Komerční výstavba zpomalila, protože investoři narážejí na limity územního plánu, počet městem vlastněných bytů stagnuje, včetně startovacích bytů.
 • Náš cíl: Cenově dostupné a kvalitní bydlení ve městě pro mladé rodiny, které tak budou ve městě zůstávat, vracet se sem ze studií, přicházet za prací. Síť dostupného bydlení s podporou, ale pevnými pravidly, zase pomůže lidem ve složité životní situaci.
 • Co jsme proto už udělali: Připravili jsme projekt výstavby městského bytového domu v lokalitě Čtyři Dvory. Připravili a prosadili jsme potřebné změny územního plánu, které umožní komerční výstavbu dalších bytových domů. Zároveň jsme přijali jasná a transparentní pravidla pro developery. Změnili jsme pravidla bydlení v městských bytech a vytvořili kontaktní centrum pro bydlení, které žadatelům o byt pomáhá. Pro ty nejpotřebnější jsme spustili projekt Housing first, jako jedni z prvních v republice. Se státem jednáme o prodeji pozemků potřebných k výstavbě nového domova pro seniory.
 • Co chceme dál: Projekt bytového domu ve Čtyřech Dvorech chceme dovést v nadcházejících čtyřech letech k realizaci. Chceme předložit a schválit nový územní plán, který umožní výstavbu nových bytů a zajistí udržitelný rozvoj území. Zaměřit se chceme především na brownfieldy a dlouhodobě nedoceněný východ města realizací strategické vize CB 21. Smart Green City, která má potenciál vytvořit příležitosti pro bydlení více než 30 tisíců obyvatel. Budeme pokračovat v boji se sociálním byznysem. Chceme mít hotovou kompletní projektovou přípravu nového domova pro seniory.

2) Chytrá dopravní řešení

 • Jak jsme na tom teď: Po dokončení státních a krajských dopravních staveb, na které už město čeká desítky let a které se nyní konečně realizují, se konečně vytvoří prostor pro komplexní změny v organizaci dopravy. Nestačí ale jen čekat na nové silnice, řešení je nutné hledat jinde už teď. Dopravu netvoří jen automobilová doprava, ale také MHD, cyklo a pěší, trendem v rozvoji udržitelné dopravy je také sdílená mobilita. Město proto musí zohledňovat potřeby všech těchto typů dopravy a efektivně je propojovat.
 • Náš cíl: Město, které chytře a efektivně propojuje jednotlivé typy dopravy – záchytná parkoviště P+R a P+G, systém navádění na volná parkovací místa, posílení MHD do okolních obcí, podpora sdílené mobility.
 • Co jsme pro to udělali: Zahájila se výstavba parkovacího domu Dlouhá louka s kapacitou přibližně 400 osobních aut a 100 kol, zvětšila se kapacita záchytného parkoviště v Jírovcově, nová parkovací místa, téměř 90, se vybudovala na Máji. Podstatně se rozšířil systém modrých zón preferující parkování rezidentů, zvýšila se podpora sdílených kol. Modernizuje se vozový park MHD, postupně se zavádí různé systémy a subsystémy inteligentního online řízení dopravy, které jsou podpořeny evropskými dotacemi. Zahájila se stavba komunikačního propojení Branišovská – Na Sádkách.
 • Co chceme dál: Chceme budovat další velkokapacitní záchytná parkoviště P+G/P+R, a dotáhnout systém inteligentního řízení dopravy, zklidňovat dopravu v rezidentních čtvrtích, rozšiřovat systém cyklostezek, podpořit další rozvoj bikesharingu, rozumně podporovat sdílenou mobilitu ve městě.

3) Udržitelný rozvoj území

 • Jak jsme na tom teď: České Budějovice mají z historických důvodů nejmenší katastr ze stejně lidnatých krajských měst, se svým územím proto musí nakládat zodpovědně. Budějovice mají přitom územní plán, základní dokument plánování rozvoje území, starý přes 20 let. Naráží tak na limity své užitečnosti.
 • Náš cíl: Budějovice jako stále se rozvíjející metropole, nikoliv příměstskými satelity, ale uvnitř. Koncepční výstavbou na svém katastru, v brownfieldech. Rozvíjející se koncepčně s ohledem na životní prostředí, dopravní situaci i potřebnou občanskou vybavenost.
 • Co jsme pro to udělali: Zahájili jsme přípravu nového územního plánu, na základě diskusí jsme převzali jako jeden z vizionářských přístupů k městu strategickou vizi CB.21 Smart Green City, která vytváří předpoklad rozvoj téměř celé východní části města, do které nyní vstupuje stát obrovskými investicemi do D3 a železnice. Chceme s ním držet krok a dosáhnout efektu s potenciálem až 20 tisíc nových pracovních příležitostí a místa pro bydlení až 30 tisíc obyvatel. Schválili jsme jednotná a transparentní pravidla pro developery. Připravili jsme a schválili Adaptační strategii města na změnu klimatu, revitalizace parků Dukelská, Polní, Mánesova a rozšíření parku 4D ve Čtyřech Dvorech.
 • Co chceme dál: Chceme dokončit práce a schválit nový, moderní uzemní plán, který umožní udržitelný rozvoj města, v nové zástavbě bude zaručovat plochy pro občanskou vybavenost a zeleň. Budeme pokračovat v kvalitním řešení veřejného prostoru. Pozornost chceme zaměřit na rozvoj lokálních center městských čtvrtí, vznik kulturních a komunitních prostor, nových parků.

4) Energeticky soběstačné město

 • Jak jsme na tom teď: Energetický kolaps, který tvrdě dopadá i na město, lze na naší úrovni aktuálně ovlivňovat rozumnou cenovou politikou za teplo dodávané domácnostem a firmám městem vlastněnou teplárnou. Město zároveň musí snižovat energetickou náročnost ve vlastních budovách, k čemuž v posledních letech přispěla řada projektů (zejména rekonstrukce budějovických škol), další připravujeme.
 • Náš cíl: Energeticky soběstačné město poskytující svým občanům spolehlivou a dostupnou energii, město efektivně hospodařící s energetickými i přírodními zdroji.
 • Co jsme pro to udělali: Teplárna připravila dlouhodobou strategii rozvoje vedoucí k ekologizaci stávajícího provozu a k energetickému využití odpadu, ZEVO Vráto. ČEZ znovuobnovil práce na napojení Budějovic na teplovod z Temelína. Tyto změny zajistí dlouhodobě udržitelné zdroje energie pro občany města. Oba tyto projekty budeme nadále aktivně podporovat. Nechali jsme zpracovat tzv. EPC projekt energetických úspor v městských budovách spočívající v zateplení, úspornějším osvětlení, nové vzduchotechnice či fotovoltaice. Tato opatření dlouhodobě ušetří až 20 % provozních nákladů. Na realizaci tohoto rozsáhlého investičního projektu jsme získali dotaci přes 100 milionů korun.
 • Co chceme dál: Chceme zrealizovat připravený projekt energetické nezávislosti města, udržet přijatelné ceny tepla pro obyvatele, realizovat energetické úspory ve veřejných budovách.

5) Rozvoj kulturního a kreativního průmyslu

 • Jak jsme na tom teď: V kulturních a kreativních odvětvích je budoucnost. Kultura není jen zážitek pro diváky. Pracuje v ní spousta lidí, a ještě více pak v odvětvích s kulturou pevně spjatých, ať už jde o cestovní ruch, gastronomii nebo širokou paletu kreativních profesí jako design, architektura nebo marketing. Třeba v Německu se tyto obory podílem HDP vyrovnávají strojnímu průmyslu. Jde o práci s velkou přidanou hodnotou a jedině tou můžeme ve světě konkurovat.
 • Náš cíl: Budějovice jako Evropské hlavní město kultury, pracující s tímto titulem jako příležitostí k dalšímu rozvoji. Budějovice jako kreativní hub rozvíjející kreativní obory, startupy, kulturní odvětví.
 • Co jsme pro to udělali: Připravili a zahájili jsme projekt kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK), násobně jsme jsme zvýšili rozpočet na kulturu a cestovní ruch, včetně grantových podpor a otevřeli jsme víceleté grantové výzvy. Přijali jsme Strategii rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice 2023–2035. Připravili jsme projekty na rekonstrukci KD Slavie, Domu umění a Senovážného náměstí. Na jejich realizaci čerpáme anebo budeme čerpat dotace z evropských a národních zdrojů. I tak dostáváme do města další peníze.
 • Co chceme dál: Chceme dokončit rekonstrukci KD Slavie a Domu umění a spustit jejich nový provoz. Chceme podpořit pořadatele kulturních akcí nejen finančně, ale také konzultačním servisem usnadňující administrativní stránku organizace. Skrze nadační fond chceme do financování kultury zapojit více také soukromý sektor. Chceme doplnit grantový systém o tzv. mikrogranty. Startupy podpoříme formou kreativních voucherů, Chceme sjednotit komunikaci města o kulturních a volnočasových aktivitách. Záleží nám také na přípravě velkých strategických investic regionálního významu. Považujeme za důležité, aby pokračoval dialog s Jihočeským krajem na téma výstavby moderní budovy pro scény Jihočeského divadla a Jihočeské filharmonie, která je nyní ve fázi projektové studie.

6) Vzdělávání pro budoucnost – ve škole i mimo ni

 • Jak jsme na tom teď: Město České Budějovice zřizuje celkem 16 základních a 21 mateřských škol, ve kterých probíhá celá řada školních i mimoškolních a doprovodných aktivit. Podmínky vzdělávání se ale mění. Město musí své školy připravit na změny v obsahu výuky a její modernizaci.
 • Náš cíl: Město nabízející všem dětem kvalitní vzdělání odpovídající obsahem potřebám 21. století a pestrou nabídku sportovních a volnočasových aktivit.
 • Co jsme pro to udělali: Vedle rozsáhlých investic do modernizace škol (školních budov i učeben, IT vybavení) jsme se zaměřili také na kvalitu škol a jejich vedení, zavádíme hodnocení ředitelů škol a výuky.
 • Co chceme dál: Spouštíme průlomový projekt „noční“ mateřské školy pro rodiče pracující pozdě do večera nebo na nočních směnách. Chceme připravit strategický plán pro rozvoj škol a připravit naše školy na dalších 10 let jejich fungování, a to i v souvislosti s obsazeností a změnou spádovostí z okolních obcí, aby děti a rodiče měly školu blíž. Připravíme rozvojové plány jednotlivých škol umožňující jejich větší profilaci. Chceme do škol kvalitní odborníky, speciální pedagogy, školní psychology, preventisty a trenéry, jsme připraveni je podpořit také nabídkou městských bytů. Chceme zavést supervizi pro pedagogy a zaměřit se na kvalitu školního stravování. Podpoříme další rozvoj mimoškolních aktivit a mládežnického sportu tak, aby byly dostupné co nejširšímu okruhu dětí. Podpoříme vznik nových sportovišť zejména u škol a ve veřejném prostoru.

7) Sociální oblast – péče o ty nejzranitelnější

 • Jak jsme na tom teď: Populace Budějovic obecně, stejně jako celá společnost, stárne. Město provozuje několik domovů pro seniory, zároveň v rámci své dotační politiky podporuje terénní sociální služby, které klientům umožňují žít kvalitní život, tam kde jsou zvyklí.
 • Náš cíl: Město s kvalitními a dostupnými sociálními službami, s vyváženým mixem pobytových i terénních služeb zajišťovaných jak městem, tak odbornými neziskovými organizacemi.
 • Co jsme proto už udělali: Podpořili jsme přístavbu a rozšíření Autis centra, trvale podporujeme terénní sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby. Finančně podporujeme projekt sociálního taxi (Taxík Maxík), Bazalku a Arpidu poskytováním startovacích bytů pro osamostatňující se klienty. Poskytli jsme také prostory nový klub pro seniory Jizerka.
 • Co chceme dál: Kompletně připravíme výstavbu nového domova pro seniory mezi Arpidou a Hvízdalem, spustíme projekt sdílené bydlení seniorů ve vybraných městských bytech. Vytvoříme podmínky pro vznik nových komunitních center.

8) Bezpečnost a pořádek

 • Jak jsme na tom teď: V Budějovicích je naštěstí ve srovnání s jinými městy statisticky nízká kriminalita, přesto jsou zde však problémové lokality, kde se Budějčáci necítí bezpečně. Někteří Budějčáci nevěří, že pravidla platí pro všechny stejně.
 • Náš cíl: Zlepšit soužití v problémových lokalitách a zaměřit se na prevenci sociálně-patologických jevů, důsledně vymáhat podmínky pro sousedské soužití a intenzivně zapojovat všechny strany pro řešení konkrétních problémových situací.
 • Co jsme proto už udělali: Vyhnali jsme z města hazard, omezili jsme otevírací doby nočních podniků v problematických místech a zároveň jsme ve spolupráci s podnikateli nastavili podmínky nočního provozu restaurací a klubů. V rámci gesce našeho náměstka pro sociální věci se začala úspěšně řešit problematika bezdomovectví, včetně squatů v Otakarově ulici a ulici Karla IV.
 • Co chceme dál: Městská policie nutně potřebuje nový impuls, větší dohled a aktivnější zadání ze strany vedení města. Městská policie musí být tam, kde je skutečně potřeba. Každá čtvrť má mít svého strážníka, kterého občané znají a obrací se na něj. Chceme se zaměřit na problémy soužití v problémových lokalitách, výtržnictví a znečišťování veřejných prostranství. Aktuální bezpečnostní situaci ve městě budeme řešit společně s Policií ČR a dalšími složkami. Jejich aktivity budeme koordinovat prostřednictvím pravidelných měsíčních operačních porad, které se nám osvědčili v letech 2006 až 2014, kdy jsme byli za bezpečnost ve městě odpovědní.

9) On-line úřad

 • Jak jsme na tom teď: Smart city nejsou lavičky s usb portem, je to koncepční řízení města na základě dat, město komunikující se svými občany, především digitálně. Správně digitalizovaný úřad nechce zbytečné údaje a zbytečné cesty na úřad. Takový úřad šetří čas a peníze sobě i občanům.
 • Náš cíl: Magistrát pracuje na základě dat. Ta jsou k dispozici také soukromému sektoru k dalšímu rozvoji služeb. Občané mají možnost komunikovat s radnicí převážně elektronicky.
 • Co jsme pro to udělali: V končícím volebním období byl spuštěn nový web a mobilní aplikace města, digitalizace některých procesů zjednodušila chod úřadu, město začalo publikovat první údaje ve formátu open data v rámci Národního katalogu otevřených zdrojů.
 • Co chceme dál: Vytvořit jednotný Portál Budějčáka, přes který bude možné podat většinu žádostí elektronicky, propojený se státním Portálem občana,  aktualizovat systém objednávání času na přepážky úřadu, automatizovat další činnosti úřadu tak, aby se úředníci mohli věnovat namísto papírování skutečným problémům občanů, rozšířit publikaci dat shromažďovaných městem ve formátu open dat a poskytnout je také soukromému sektoru. On-line komunikace s úřadem musí být možnost, nesmí být ale povinností. Ke každé agendě musíte i nadále najít na úřadě kvalifikovaného úředníka, který vám poradí a potřebné dokumenty s vámi připraví.

10) Rozvoj městských čtvrtí

 • Stav: Ačkoliv jsou České Budějovice statutárním městem, není rozděleno na městské části s vlastní samosprávou tak, jak tomu v jiných podobně velkých městech je. Budějovice ale mají své městské čtvrti s vlastní historií a specifickými problémy. Pracují tzv. územní skupiny, složené z aktivních obyvatel, jako poradní orgán rady města. Novou příležitost pro rozvoj čtvrtí přinesl participativní rozpočet, ve kterém navrhli své projekty za 25 milionů korun přímo občané. Rozvoj města definují i okolní obce, které jsou přirozeně spjaty s Budějovicemi.
 • Náš cíl: Město rozvíjející se v centru i na okraji, každá městská čtvrť má své živé centrum, městské investice se realizují rovnoměrně na celém území města.
 • Co jsme udělali: Spustili jsme projekt participativního rozpočtu, jehož prostřednictvím občané navrhli desítky projektů, které se nyní realizují. Podpořili jsme vznik Územní komise rady města a nominovali do ní aktivní občany z městských čtvrtí, zřídili jsme samostatný výbor zastupitelstva pro Třebotovice a Kaliště.
 • Co chceme: Chceme spustit systém intenzivní spolupráce s okolními obcemi, zejména v otázkách územního plánování, dopravy a školství. Dál podporujeme vizi Budějovic jako metropolitní oblasti s individuální mírou integrace se sousednímu obcemi. V městských čtvrtích budeme podporovat různé formy participace aktivních občanů, ať už v územních skupinách nebo individuálně skrze participativní rozpočet.