Články

Prosincové zastupitelstvo města z pohledu HOPB

Letošní poslední jednání českobudějovického zastupitelstva (11. 12. 2017) se konalo po dni, které ve starém Římě patřilo slavnosti Lux mundi, při které bývala uctívána bohyně svobody Libertas, jejíž pochodeň naděje září i v nejtemnějších chvílích. Z jednání našeho zastupitelstva však vyzařovala především nepřipravenost předkládaných materiálů. Program se sice nezdál dlouhý, i tak jsme končili až kolem deváté večerní. Jak typické! Holt v Budějovicích si té svobody, kterou zatím máme, umíme užívat a rádi debatujeme.

 Ještě před začátkem rokování zvládlo naše hnutí Občané pro Budějovice briefing s novináři, kde jsme je seznámili s postojem k navrženému rozpočtu a upozornili na nesmyslnou taxikářskou vyhlášku, jejíž návrh jsme byli odhodláni odmítnout. Jiří Šesták informoval o své senátorské aktivitě v podobě stížnosti k Ústavnímu soudu ČR, týkající se stávajícího volebního systému, který zvýhodňuje velké strany. Rovněž jsem pozvali novináře na křest knihy o politických vězních Černí baroni od Černé věže, která by bez HOPB nevznikla.

Jednání zastupitelstva začalo krátce po deváté a hned se ucho utrhlo. Opět voda v hlasovacím zařízení a půl hodiny přestávka, než se nehoda vyřešila. Ucho se utrhlo  od džbánu, když si Juraj Thoma chtěl nalít vodu do sklenice. František Vácha již tradičně požádal o přesunutí bodu diskuse zastupitelů za vystoupení občanů, což by mělo logiku, avšak opět u stávající koalice neuspěl.

Konečně jsme se pustili do projednávání bodů programu. Ten první se týkal dopravního podniku. Z městské kasy tam půjde 213 313 000 Kč. Vytkli jsme radě města zrušení 13 korunové jízdenky bez jakékoliv analýzy. Jedná se o zdražení jízdného, ať už to nazývají, jak chtějí. Potřebují na platy řidičů, tak si to chtějí obstarat tímto způsobem. Myslí si, že jim porostou tržby a ani jim nestálo zato lidem cokoliv vysvětlovat. Informování občanů jsme kritizovali a dokonce někteří z koalice nám dali za pravdu. Na to ovšem zazněl i tento nesmysl: “Kdybychom měli reagovat na všechno na facebooku, tak by tady byl neskutečný bordel.“ Takové vyznání rozum opravdu nebere. 

Následovalo letiště, respektive poskytnutí dotace společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. pro rok 2018 v celkové výši 21 000 000 Kč. Navržené usnesení neprošlo finančním výborem. Následná debata ale nic nového nepřinesla. Stále platí, že pokud letiště zrušíme, už nikdy žádné nevznikne. Faktem však také je, že světlo v tunelu stále nevidíme. A to podle slov ředitele Ladislava Ondřicha, která kdysi pronesl  na zastupitelstvu města, by už dnes mělo být mezinárodní letiště dávno v plném provozu. Juraj Thoma (HOPB) navrhl pozměňující usnesení, podle kterého by vedení města mělo začít jednat s Jihočeským krajem o změně vlastnických poměrů ve společnosti s tím, že kraj by se stal jediným vlastníkem letiště. Jeho návrh nezískal potřebnou podporu, dotace prošla 36 hlasy.

Pak přišel na řadu rozpočet města na rok 2018, jehož základní parametry tvoří:  celkové příjmy 2 068 679 000 Kč, celkové výdaje  2 234 008 000 Kč, z toho běžné výdaje 1 701 595 000 Kč, kapitálové výdaje 532 413 000 Kč a financování 165 329 000 Kč. Debata byla hodně dlouhá, protáhla se až přes oběd. Kritizovali jsme zejména nepromítnutí strategického plánu do rozpočtu města, navýšení zaměstnanců magistrátu, což ve výdajové stránce znamená 5 000 000 Kč, a nulu v kolonce Multifunkční centrum Dlouhá louka (sportovní hala). Během diskuse, snad jako reakce na některý náš podnět, zaznělo i památné „zdroje jsou“. Se slabým mandátem 25 hlasů nakonec rozpočet prošel. My jsme ho nepodpořili, zdrželi jsme se.

Vystoupení občanů připomínalo téměř vzdělávací seminář, a to díky pečlivé přípravě, kterou přihlášení věnovali svým proslovům. Pan Šrámek hovořil o parkovacích zónách a vyjádřil s nimi velkou nespokojenost. Martin Novotný nám sdělil, že územní výbor nefunguje, což je pravda, protože pod vedením Ivana Nadberežného (KSČM) to ani jinak být nemůže. S lítostí také konstatoval, že ani  studentský parlament už nefunguje. Radek Matoušek hovořil o problémech s kolostavy a navrhl sjednocení jejich designu. Za vznik liniového parku podél Vráteckého potoka, který by byl multifunkční cyklostezkou a přispěl k naplnění strategického plánu, horovala Eva Semančíková ze Spolku TGM v Novém Vrátě. Anna Šlechtová představila projekt Rekola, který coby veřejná služba sdílení kol přispívá k udržitelné mobilitě. Upozornila na vypsanou podporu z Operačního programu Životní prostředí, která je šitá na míru právě pro podporu sdílení kol. O investičních prioritách města v dopravě a dopravní indukci, kdy nové silnice vyvolávají nárůst dopravy, promluvil Karel Turek. Vyzval zastupitele, aby vždy hlasovali s ohledem na priority schváleného strategického plánu a snažili se tlumit individuální automobilovou dopravu. Také Irena Šefčíková se věnovala  cyklodopravě. Řekla, že chybí cykloinfrastruktura a spojité cesty pro kola. Poté se však mezi některými zastupiteli rozpoutala až nesmyslná debata. Místo toho, aby se hledala shoda, akcentovali argumenty tu automobilistů a tu cyklistů, jako by šlo o dva nesmiřitelné tábory na pokraji občanské války.

Následovala debata k návrhu obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. Smyslem návrhu bylo stanovení výjimek z doby nočního klidu pro případy významných sportovních, kulturních a jiných společenských akcí, u nichž nelze vyloučit rizika rušení nočního klidu, tedy po 22. hodině. Opět se vedla předlouhá debata, kdy někdo něco vyřknul a jiní to ještě několikrát zopakovali. Asi proto, aby bylo jasné, že také mají názor. Vyhlášku jsme podpořili, prošla 37 hlasy.

Další vyhláška byla ovšem úplně jiná káva. Týkala se podmínek pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice. Předkládaná úprava byla podle důvodové zprávy „navrhována za účelem zvýšení kvality taxislužby poskytované na území města, kdy díky zkoušce z místopisu lze ze strany řidičů taxislužby předpokládat lepší znalosti území města a jeho jednotlivých částí a ulic, obdobně jako i dalších povinností vyplývajících z právních předpisů ve vztahu k taxislužbě. Kvalita poskytovaných taxislužeb je přitom jedním z významných faktorů ovlivňujících vnímání města turisty a jinými návštěvníky.“ Proč rada města vyhlášku předkládá, čemu by měla skutečně sloužit a co dobrého by přinesla, to už srozumitelně nikdo z radních vysvětlit nedokázal. Naše volání o její zbytečnosti tentokrát řada zastupitelů vyslyšela, takže pro jich hlasovalo jen 12 a tudíž neprošla.

Jako lvi jsme se bili i o navýšení mimořádného finančního příspěvku na celoroční činnost dětí a mládeže florbalového klubu FBC Štíři. Návrh rady města zněl na 200 000 Kč, přestože sportovní komise navrhla dvakrát tolik. Naše protinávrhy na 400 tisíc a posléze aspoň na 350 tisíc ale neprošly. Českobudějovický florbal, který by podle HOPB měl být zařazen mezi preferované sporty, se tedy bude muset spokojit s 200 000 Kč.

Následně se hlasovalo o záměru vypsání veřejné zakázky na akci „Multifunkční centrum Dlouhá louka“ včetně následné realizace v letech 2018 – 2019. Předpokládané náklady na stavbu jsou odhadovány na cca 378 000 000 Kč, skutečné  budou známy po ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Záměr jsme podpořili a zároveň požádali vedení, aby nás o procesu přípravy stavby průběžně informovalo a hlavně, aby se snažilo neudělat chybu, neboť pak celý záměr spadne pod stůl a hala zase nebude.

Nebyl nikdo, kdo by předložil zprávu o činnosti finančního výboru. Předseda Miroslav Joch (ČSSD) předčasně opustil jednání a nikoho nepožádal o uvedení zprávy. Hlasováním jsme odložili předložení zprávy na následující zastupitelstvo.

Zpráva o činnosti kontrolního výboru přednesená Evou Hajerovou (Nezávislí) byla jedna velká fraška. Smutná fraška. Nehodná i toho našeho městečka střediskového.

O činnosti územního výboru přednesl zprávu jeho předseda Ivan Nadberežný (KSČM). Jeho dlouholetý oponent Tomáš Chovanec (HOPB) se do něj po právu pustil. Navrhl, abychom Ivanovi Nadberežnému uložili zpracovat koncepci fungování územního výboru do 30. 5. 2018. Kupodivu to prošlo, takže předseda má úkol. A možná taky problém co tam vlastně napíše, protože se zdá, že dodnes nepochopil, k čemu by měl územní výbor sloužit. 

I tak jsme se rozešli s přáním všeho dobrého v novém roce.