Články

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / prosinec 17

Postřehy z letošního posledního jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se uskutečnilo 14. prosince, nabízí předseda hnutí Občané pro Budějovice a člen Rady kraje Ivo Moravec.

Krajská koalice (ČSSD, PRO JIŽNÍ ČECHY, Jihočeši 2012 a KDU- ČSL) byla i tentokrát v plném počtu 28 zastupitelů. Schvaloval se rozpočet na rok 2018, nemohl nikdo chybět. A tak do Vatikánu na audienci u papeže odjeli reprezentovat Jihočeský kraj pouze opoziční zastupitelé František Konečný (ANO), Jiří Svoboda (ANO) a Jan Zahradník (ODS).

Průběh celého zastupitelstva byl klidný. Takový adventní. Neporovnatelný s tím, jak proběhlo pondělní budějovické zastupitelstvo. To evidentně souvisí i s tím, jak se na kraji zachází s opozicí a jak kvalitně jsou připravené podklady pro jednání.

Schválili jsme měsíční odměny členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce s účinností od 1. 1. 2018. Jak dokládá přiložené porovnání výše odměn v roce 2017 a 2018, přilepší si pouze členové zastupitelstva bez dalších funkcí, zatímco neuvolnění radní i předsedové a členové výborů či komisí budou mít odměny nižší.

Neuvolnění členové zastupitelstva Výše měsíční odměny 2017 v Kč – dle usnesení ZK Max. možná měsíční odměna v Kč dle NV 318/2017 od 1. 1. 2018 Návrh výše měsíční odměny od 1. 1. 2018 se zaokrouhlením na 10 Kč dolů

·     člen rady

13 890

13 578

13 570

·     předseda výboru či komise

11 590

7 920

7 920

·     člen výboru či komise

8 440

6 789

6 780

·     člen zastupitelstva bez dalších funkcí

4 860

5 657

5 650

Projednali jsme a schválili dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina obsahující pracovní program na roky 2018 – 2021. Se sousedy je třeba udržovat co možná nejlepší vztahy. Vše začalo už v roce 2002, kdy byla mezi zmíněnými kraji na české straně a  Dolními Rakousy uzavřená dohoda, na jejímž základě směr vzájemné spolupráce určuje  pracovní program, nyní na období 4 let. Ten je určen především 13 odborným pracovním skupinám, které se pravidelně scházejí a společně realizují různé projekty nebo si vyměňují informace. Tuto spolupráci zastřešují a kontrolují ředitelé úřadů.

Za zmínku stojí i schválení organizace a zajištění pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2018. Kraj organizuje na 18 stanovištích nevýjezdovou lékařskou pohotovostní službu, poskytovanou převážně jako sloučenou a jen pokud to podmínky umožňují, pak v členění pro dospělé a pro děti a dorost. Dvě z těchto stanovišť, České Budějovice a Tábor, jsou posíleny o zubní pohotovost  a v krajském městě ještě o lékárenskou pohotovostní službu. Rozložení stanovišť je s ohledem na velikost kraje dostačující, a tak oproti minulým letům se nic nemění.

Stěžejním bodem jednání byl rozpočet Jihočeského kraje na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 a 2020. Celkové příjmy činí 15 260 039 800 Kč, celkové výdaje 16 634 123 100 Kč. Financování schodku ve výši 1 374 083 300 Kč bude hrazeno z finančních prostředků z minulých let, především zapojením části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

Nově jsou do návrhu rozpočtu zařazeny významné výdaje na odkup dolního areálu Nemocnice České Budějovice a výkup areálu bývalých kasáren na letišti. Zbývající část kapitálových výdajů je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po vlastní investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště.

Diskuse k rozpočtu se protáhla přes oběd. Od některých opozičních zastupitelů zazněla pochvala, že se kraj i nadále nebude zadlužovat, a také podpora letišti. Byť s povzdechem, že sice od roku 2019 se plánuje „mezinárodně létat“, ale stále nemáme po čem jezdit. V tom, že napojení Českých Budějovic na dálniční síť, což je v gesci státu, je pro rozvoj kraje nezbytné, jsme zajedno.

Rozpočet i střednědobý výhled byly schváleny 34 hlasy, z toho 28 hlasů bylo koaličních.

Neschválili jsme žádosti o poskytnutí individuální dotace žadateli Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z.s. na činnost ve výši 2 000 000 Kč a peněžitého daru žadateli Junák – český skaut, středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí, z.s. jako podíl na spolufinancování rekonstrukce objektu na klubovnu skautského střediska ve výši 250 000 Kč. Důvodem je snaha o minimalizaci individuálních dotací. Žadatelé by si měli podat žádost o dotaci na své projekty v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu pro rok 2018, který bude vyhlášen v 1. čtvrtletí roku 2018.

Schválili jsme poskytnutí dotací 33 žadatelům v rámci dotačního programu Podpora technického vzdělávání (1. výzva pro rok 2017) v celkové výši 1 857 006 Kč.

Projednali jsme i výši krajských dotací pro letiště na rok 2018. V souladu s návrhem rady zvedlo 42 zastupitelů ruku pro poskytnutí provozní dotace společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. ve výši 19 500 000 Kč a investiční dotace ve výši 1 500 000 Kč na úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby. Jen vidět ještě to světlo na konci tunelu.

Podpořili jsme také zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje ve věci systémové podjatosti. Týká se novelizace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ten případnou podjatost předvídá pouze ohledně jednotlivých úředních osob, které se na výkonu pravomoci správního orgánu podílí bezprostředně. Podle judikatury však mohou nastat situace, kdy musí být z rozhodování určité věci vyloučeny všechny úřední osoby příslušného správního orgánu, včetně osoby stojící v čele úřadu, je-li překročena kritická míra systémového rizika podjatosti – tedy z důvodu, že v důsledku jejich zaměstnaneckého poměru k subjektu veřejné správy (např. k územnímu samosprávnému celku), který má k projednávané věci vztah, existuje reálné riziko, že by jejich postoj k věci mohl být ovlivněn i jinými než zákonnými prostředky.

Takto je dovozena tzv. systémová podjatost z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR. Od jeho usnesení z roku 2012 je námitka systémové podjatosti ve správních řízeních vedených obecními a krajskými úřady podávána stále častěji a v takové míře, až to lze označit za procesní obstrukce. V řízeních často rozhodují jiné úřady než místně příslušné a účastníkům řízení se doba potřebná pro získání pravomocného rozhodnutí neúměrně protahuje.

Návrh na změnu zákona znamená, že ze samotné skutečnosti služebního, pracovněprávního nebo obdobného vztahu, v rámci něhož úřední osoba v přenesené působnosti rozhoduje, nelze obecně dovodit podjatost ve věcech, které se přímo týkají jejího zaměstnavatele. Návrh má za cíl snížit počet námitek podjatosti účelově podávaných účastníky správních řízení a zkrátit dobu trvání správních řízení.

Diskuse zastupitelů tentokrát nebyla žádná. Zato už tradičně využili prostor pro vystoupení občanů pánové Kozelka a Sámek. Jeden z nich oslovil jmenovitě několik radních (i mne), abychom se zasadili o odvolání hejtmanky. Nevím proč, tak se do toho pouštět nebudu.