Výroční finanční zprávy

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.), § 18:

(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje
a) roční účetní výkazy podle zvláštních předpisů,
b) zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad,
c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 4 a o výdajích v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby,
d) přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
e) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; pokud hodnota takto získaného majetku přesahuje 100 000 Kč, uvede se zůstavitel,
f) přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu.

Výroční finanční zpráva 2016

Výroční finanční zpráva 2015

Výroční finanční zpráva 2014

Výroční finanční zpráva 2013

Výroční finanční zpráva 2012

Výroční finanční zpráva 2011

Výroční finanční zpráva 2010